Til Menu  

Foreningsvedtægter

Vedtægter for Randers HK Fanklub

Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Randers HK Fanklub.

Dens hjemsted er Randers kommune.

Formål

stk.1. Foreningens formål er at give Randers HK den størst mulige opbakning ved at skabe fest og stemning til Randers HK's kampe.

stk. 2. Foreningen vil højne interessen for håndbold i almindelighed bl.a. gennem samvær og sociale aktiviteter.

stk. 3. Foreningen er selvstændig og ikke knyttet til Randers HK økonomisk eller organisatorisk, men vil sikre et godt samarbejde med Randers HK.

stk. 4. Foreningen er politisk og religiøs neutral.

Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages alle, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Kontingent

stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

stk. 2. Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen og følger håndboldsæsonen fra 1-8 til 31-7.

Udmeldelse, eksklusion

stk. 1. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassèren.

stk. 2. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.

stk. 3. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

stk. 4. Bestyrelsen kan eksludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsen kræver dog, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen. En eksklusion skal fremlægges på førstkommende generalforsamling hvis vedkommende ønsker det.

Ordinær generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, når sæsonen er slut. Dog senest d. 31. Maj. Den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på Fanklubbens hjemmeside og facebookgruppe, samt ved udsendelse af orienterende mail eller sms til medlemmerne. Sms er dog uden dagsorden, men med henvisning til førnævnte hjemmeside og facebookgruppe.

stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1.   Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens beretning.
3.   Fremlægges af det reviderede regnskab.
4.   Fastsættelse af kontingent.
5.   Indkomne forslag.
6.   Valg til bestyrelsen.
7.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8.   Valg af 2 revisorer.
9.   2 revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Ekstraordinært generalforsamling

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter et krav herom.

stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal være ledsaget af et dagsordenforslag.

Generalforsamlingens ledelse

stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som påser, at foreningens vedtægter er overholdt i forbindelse med indkaldelsen samt leder denne.

stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

stk. 3. Hvis blot 1 medlem på generalforsamlingen begærer skriftlig afstemning, skal dirigenten sørge for, at dette sker.

stk. 4. Bestyrelsens beretning følger håndboldsæsonen.

Valg af bestyrelsen

stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 bestyrelsesmedlem.

stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Ved første valg vælges 3 medlemmer kun for 1 år.

stk. 3. Genvalg kan finde sted.

stk. 4. Til bestyrelsen kan ikke vælges medlemmer, der samtidigt sidder i Randers HK's  bestyrelse eller i moderklubbernes bestyrelser.

stk. 5. Til bestyrelsen kan vælges stemmeberettigede medlemmer, der er over 18 år.

Konstituering - tegningsret

stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kassereren er tilstede.

stk. 3. Der skrives referater over bestyrelsens arbejde.

stk. 4. Ved økonomiske dispositioner over kr. 300,- skal der være flertal i bestyrelsen.

stk. 5. Ved ansøgning om økonomiske midler og sponsorater i foreningens navn, skal ansøgningen godkendes af bestyrelsen.

stk. 6. Ingen medlemmer kan handle i foreningens navn uden bestyrelsens godkendelse.

Regnskab

stk. 1. foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Foreningens opløsning

stk. 1. Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær, og med mindst 4 ugers mellemrum.

stk. 2. Foreningens eventuelle formue tildeles Randers HK´s ungdom.

Randers, den 03-04-2000.

Revideret 20-11-2019

Revideret 15-05-2024